Kunstencentrum K38 wordt beheerd door Stichting Kunstencentrum K38.

Het bestuur van Stichting Kunstencentrum K38 bestaat uit:

* – Vacature Voorzitter M/V –

* Els Kuijpers; alg.bestuurslid en penningmeester, K38finance@outlook.com

* Jan van der Kolk; alg.bestuurslid voor beheer en verhuur, beheer.k38@gmail.com, of  janvanderkolk77@gmail.com

* Monique Stienstra; alg.bestuurslid en beheer website, PR en social media, fotograaf, moniquestienstra@mac.com

* Jenny Stuivenberg, alg. bestuurslid, jenny.stuivenberg@outlook.com

* Sonja Leutholff, alg. bestuurslid, leutholff30@gmail.com

* Janneke Ulrich, alg. bestuurslid, janneke.ulrich@gmail.com

* Wenda Heslinga, alg. bestuurslid en notulist, jawmheslinga@hotmail.com

* Daniëlle Lokin, interim bestuurslid, dlokin@planet.nl

________________________________________________________________________________


Secretariële ondersteuning gezocht!

________________________________________________________________________________

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming –

Stichting Kunstencentrum K38, gevestigd aan Kanaalstraat 38 te Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.kunstencentrumk38.nl

Kanaalstraat 38 te Roden.

Telefoonnummer 0505012335

Jan van der Kolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kunstencentrum K38. Hij is te bereiken via email   janvanderkolk77@gmail.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Stichting Kunstencentrum K38 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via l.vdheiden@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Stichting Kunstencentrum K38 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en expositie uitnodigingen,

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming;

Stichting Kunstencentrum K38 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kunstencentrum K38) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Stichting Kunstencentrum K38 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een onbepaalde bewaartermijn voor uwn persoonsgegevens, totdat u ons aangeeft, deze te kunnen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Stichting Kunstencentrum K38 verstrekt niet aan derden en indien noodzakelijk, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Stichting Kunstencentrum K38 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kunstencentrum K38 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janvanderkolk77@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/uitgeblokt. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kunstencentrum K38 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Stichting Kunstencentrum K38 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via  janvanderkolk77@gmail.com