* Wordt binnenkort in zijn correctheid aangepast!*

STICHTING GALERIE

Roden, 23 november 2016.

Beleidsplan Stichting Galerie 2016

Terugblik 2015
Na alle hectiek van verbouwing en opening volgde een minstens zo hectisch eerste jaar voor Stichting Galerie, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van Kunstencentrum K38. K38 kan gezien worden als een startende onderneming met alle problematiek en kinderziektes van dien. Extra complicaties daarbij zijn dat:
het bestuur voortdurend te kampen heeft met ernstige onderbezetting,
financieel op geen enkele reserve is terug te vallen,
kunstencentrum K38 een vrijwilligersorganisatie is en het managen daarvan veel gecompliceerder is dan dat van een organisatie met betaalde krachten.

Dat er toch een flitsend programma 2015 tot stand is gekomen, is mede dank zij de inzet van de belangrijkste partners van K38, t.w. Verkuno en Culturele Kring Roden. En natuurlijk hun vrijwilligers en de vrijwilligers van K38 zelf. Niet zonder reden mag dan ook gesproken worden van ‘het wonder van K38’.

Wat de bezoekers betreft, werd door Stichting Galerie rekening gehouden met een eventuele terugval van het bezoekersaantal, nu de bezoeker moest gaan wennen aan een nieuwe locatie sinds de gedwongen verhuizing uit het Koetshuis. Tot onze vreugde blijkt dit evenwel geen rol te spelen. Ruim 5000 bezoekers is niet veel afwijkend van de jaartotalen in het Koetshuis. Beter zelfs, als we er van uit gaan dat in het Koetshuis een deel van het bezoek ‘en passant’ bezoekers waren, met voorliggend een wandeldoel. In K38 kan uitsluitend gesproken worden van gericht bezoek.

K38 oogst veel lof van zowel van de zijde van de bezoeker als van de exposant. Vrijwel unaniem wordt de eigentijds en haast museale uitstraling geroemd, de grotere en meer flexibele expositie ruimte en de veel makkelijker bereikbaarheid (niet via een bospad).

Dit al neemt niet weg dat Stichting Galerie oog blijft houden voor een versterking van de uitstraling van het complex. Aansprekende plannen zijn ontwikkeld, die bij de gemeente ter advisering zijn ingediend.

Naast de extra activiteiten, die de huurders van K38 organiseren in het kader van hun expositieprogramma, presenteert K38 een educatief programma. Het educatieprogramma van K38, hoe bescheiden dan ook in haar opstart, ontmoet veel waardering bij cursisten alsook bij de groepen, die op afspraak intekenen voor ontvangsten met rondleiding.

Gekozen is voor een organisatievorm, waarbij het bestuur zich laat adviseren door Werkgroepen. Deze Werkgroepen kunnen na accordering door het bestuur zelf betrokken zijn bij de uitvoering van hun adviezen. Stichting Galerie kende in 2015 de Werkgroep Programmering, de Werkgroep Educatie en de Werkgroep Uitstraling.

Regelmatig vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van de besturen van CKR en Verkuno.

Het samenvattend overzicht van de bezoekersaantallen aan de exposities sinds de opening dd 25 oktober 2014, geeft onderstaande informatie.
Beleidsplan 2016

Doel van de Stichting Galerie is:
Het continueren en uitbouwen van de niet-commerciële galeriefunctie in de gemeente Noordenveld door:
het realiseren van een jaarprogramma van exposities op het terrein van beeldende kunst en vormgeving gekoppeld aan educatieve programma’s voor diverse doelgroepen waaronder de jeugd,
indien wenselijk het organiseren of doen organiseren van exposities, workshops, lezingen en andere activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving als aanvullende of ondersteunende activiteiten,
het beheren en exploiteren van een accommodatie voor deze doeleinden.
Het fasegewijs uitbouwen van de galerie naar een kunstencentrum, waar inwoners van de gemeente Noordenveld en van de brede regio in contact kunnen komen met uiteenlopende vormen van kunst en waar kunstenaars door middel van hun product in contact kunnen komen met het publiek.

Missie en visie
Stichting Galerie wil:
Kansen bieden op contact met kunst.
Kunstbeleving kan de mens verrijken en verdieping geven aan het bestaan.
KERNWAARDEN: originaliteit, diversiteit, kwaliteit, educatie en samenwerking.

Naamsbekendheid
Zowel doelstelling als missie en visie vereisen het ontwikkelen van een goede naam voor onze galerie accommodatie, die niet alleen aantrekkelijk is voor de bezoekers, maar ook voor onze huurders ofwel de beeldende kunstenaars.

Het ontwikkelen van die goede naam staat op gespannen voet met het verhuren van de galerieruimte aan groepen van amateuristische kunstbeoefening. Voortbordurend op de ‘traditie’ zoals ontstaan in het Koesthuis, kiest Stichting Galerie om voornoemde reden er vooralsnog voor de galerieruimte maximaal 1 x per jaar aan deze categorie te verhuren.

Conform de convenanten verzorgen Verkuno en CKR een groot deel van het jaarlijkse expositieprogramma. De resterende periodes verhuurt Stichting Galerie aan derden. Uitgangspunten blijven daarbij het kiezen voor kwaliteit en diversiteit in kunstuitingen.

Het zelf organiseren van tentoonstellingen door Stichting Galerie heeft geen prioriteit en is alleen bij onverhuurbare periodes een optie.

Stichting Galerie ziet zelf geen taakstelling in het kader van het organiseren van sociaal-maatschappelijk exposities. CKR en Verkuno blijven uiteraard autonoom in de invulling van hun exposities.

Omdat wij voor onze exploitatie voornamelijk aangewezen zijn op inkomsten uit verhuur, is het lastig om landelijk bekende kunstenaars te interesseren voor een tentoonstelling. Om reden van public relations kan 1 x per jaar hier een uitzondering op worden gemaakt.

Onderzocht wordt of een vaste rubriek in De Krant mogelijk is.

Het interieur
N.a.v. contact met Museum Drenthe zal kosten onderzoek plaatsvinden en zal vervolgens voor wat betreft de investeringen van eventuele aanpassingen prioriteitskeuze plaatsvinden.

Stichting Galerie zal fasegewijs invulling geven aan het karakter van het Kunstencentrum. Dit impliceert, dat de activiteitenruimte primair beschikbaar moet blijven voor variabele activiteiten. Gangen en trapopgang zijn niet beschikbaar voor expositiedoeleinden.

In de hal zal een duidelijk aankondigingsscherm komen voor alle activiteiten in het gebouw.

Voor de Corner zal een nader inrichtingsplan worden ontwikkeld.

Het exterieur
Afhankelijk van de reactie van de gemeente en naar gelang de financiën dit toelaten gewerkt worden aan een verbeterde uitstraling van het complex.

De organisatie
Stichting Galerie is een organisatie van vrijwilligers. De sterke kant daarvan is, dat we zonder beloningssysteem, kunnen werken met gemotiveerde mensen.

Maar er zijn ook zwakke kanten te noemen.
Een vrijwilliger kan om diverse redenen makkelijker besluiten tot afhaken (het krijgen van een betaalde baan, etc.). In het algemeen zijn vrijwilligers tegenwoordig van een wat hogere leeftijd dan 10, 20 jaar geleden. Ook dat gegeven leidt tot meer kwetsbaarheid van een vrijwilligersorganisatie.

De vraag moet gesteld worden of een organisatie van vrijwilligers qua omvang een kantelpunt kent, waarop het niet langer verantwoord is om aangewezen te zijn op uitsluitend vrijwilligers. In de optiek van het bestuur is dat kantelpunt voor Kunstencentrum K38 reeds bereikt.

Het beheer van K38 wordt gezien als het meest kwetsbare punt van de organisatie. Daarbij moet gerealiseerd worden dat voorheen in het Koetshuis 12 beheerderssuren per week beschikbaar waren en 3 schoonmaakuren per week. Met de gemeente zal hier nader een gesprek over plaatsvinden.

Een ander aandachtspunt is het bevorderen van de deskundigheid van alle betrokkenen. Deskundigheid speelt een rol bij de kwaliteit van de producten van Stichting Galerie (exposities en activiteiten) en de gastvrijheid en voorlichting naar het publiek. Het bestuur wil hier nader invulling aan gaan geven.

Het bestuur
De uitbreiding van het bestuur had en heeft de hoogste prioriteit. Met de huidige onderbezetting wordt onverantwoordelijk roofbouw gepleegd op de zittende bestuursleden. Veel plannen kunnen bij gebrek aan menskracht niet nader worden uitgewerkt. Bovendien heeft de voorzitter aangegeven per 1-1-2016 te willen stoppen met alle extra taken, die zij nu naast het voorzitterschap vervult zoals, waarnemend bestuurslid PR, waarnemend voorzitter Werkgroep Educatie en waarnemend voorzitter Werkgroep Uitstraling.

Financiën
Kunstencentrum K38 is een culturele organisatie, die geen subsidie ontvangt. Voor de exploitatie zijn wij primair aangewezen op inkomsten uit verhuur en entree.
Gezien de kwetsbare financiële situatie, zullen entree en huurprijzen moeten worden aangepast.

Op grond van wensen van Verkuno, CKR en bezoekers is er in overleg met Verkuno en CKR voor gekozen de expositieperiodes per 1-1-2016 in plaats van 2 ½ week (met 3 weekends) te verruimen naar 3 ½ week (met 4 weekends). Dit besluit heeft uiteraard consequenties voor de huurprijs per tentoonstellingsperiode.

Momenteel is er sprake van een discrepantie tussen de huurprijs voor Verkuno en CKR en derden. Stichting Galerie wil er de komende jaren naar streven deze discrepantie te doen verkleinen cq af te bouwen.

De verhuur van de galerie binnenruimte aan derden zal worden verhoogd naar € 600,-. Dit gaat in per 1-1-2016, tenzij reeds bindende afspraken zijn gemaakt met derden in 2016.
De verhuur van de buitenruimte blijft vooralsnog € 400,-.
Het huurtarief voor de activiteitenruimte blijft € 30 per dagdeel.
De prijzen van koffie, thee en sap blijven ongewijzigd. (€ 1 per stuk of per kan koffie € 5 en thee en sap € 3,- .)

De proef om de openingskosten op te nemen in het dienstenpakket wordt in 2016 gecontinueerd.

De entree zal vooralsnog gehandhaafd blijven op € 1,- pp. Alleen als het begrotingstechnisch noodzakelijk is, zal voor enige verhoging worden gekozen.

De actie met 50% korting op koffie/thee voor Vrienden heeft niet geleid tot waarneembare vermeerdering van de consumpties en zal worden beëindigd.

Berichten
Pagina's
Categorieën
Maandelijks